...

2019 წლის 5 დეკემბერს, ათონის დარბაზმა თავისუფლების სულს – ჯაზს უმასპინძლა.

საღამოზე გაიჟღერა კარგად ნაცნობმა და უცნობმა, ამერიკულმა და ქართულმა მუსიკამ.

სტუმარი იყო ჯაზ დუეტი:

მაია ბარათაშვილი (ვოკალი/ფორტეპიანო)

გიორგი მელიქიშვილი(არანჟირება/გიტარა/ვოკალი) 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment
    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.