...

ვიდეო გალერეა

ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსი

Memorable Videos

28 Videos

წმ. გრიგოლ ხანძთელის განათლების კერა

Sermons

50 Videos

ინტერვიუთა ციკლი - "ღირსი იოსებ ისიქასტის სულიერი სკოლა და მემკვიდრეობა"

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.