...

კატეგორია: “თეთრჟილეტიანები”

დეკ 22
“თეთრჟილეტიანების” შესახებ

2020 წლის მარტიდან, მას შემდეგ რაც მსოფლიოში პანდემია გამოცხადდა, სახელმწიფო…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.