...

განღმრთობის ორი ეტაპი-საღვთისმეტყველო საუბრები ედიშერ ჭელიძესთან

2019 წლის 13 დეკემბერს, ათონის დარბაზმა უმასპინძლა ღვთისმეტყველებისა და ფილოლოგიის დოქტორს, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსს, თბილისის სასულიერო აკადემიის პატროლოგიისა და დოგმატიკის კათედრის გამგეს – ედიშერ ჭელიძეს. 

საღვთისმეტყველო საუბრის თემა იყ ოგანღმრთობის ორი ეტაპი.

მომხსენებელმა სხვადასხვა რაკურსით წარმოაჩინა ამ თემასთან დაკავშირებული საკითხები: თუ რას ნიშნავს ჰიპოსტასური, ანუ გვამოვნებითი განუყოფელობა ღმრთეებისა და კაცებისა.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment
    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.