...

"წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის განათლების კერის" ეგიდით ჩატარებული შეხვედრები

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.