...

წმინდა მოწამეების – ბიძინა (ჩოლოყაშვილი), შალვა და ელიზბარის (ქსნის ერისთავები) სახელობის ტაძრის კურთხევა

ორშაბათს, 13 თებერვალს, ალავერდელ მიტროპოლიტ დავითის მიერ ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის მე-7, წმინდა მოწამეების – ბიძინა (ჩოლოყაშვილი), შალვა და ელიზბარის (ქსნის ერისთავები) სახელობის ტაძარი იკურთხა.

ფ ო ტ ო

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.