...

ღირსი ხარლამპე დიონისელის ხატის შემობრძანება

2020 წელს 4 ნოემბრიდან 5 ნოემბერზე გარდამავალი ღამისთევის საღმრთო ლიტურღიის დაწყებამდე, ლიტანიობით შემობრძანდა ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსის, წმინდა იოსებ ისიქასტის სახელობის ტაძრისთვის საგანგებოდ დაწერილი ღირსი ათონელი მამის – ხარლამპე დიონისელის ხატი, რომელსაც ტაძრის სამღვდელო დასი და სამრევლო საზეიმო პატივით მიეგება.

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.