...

ღირსი ათონელი მამის არსენ მღვიმელის ხატის შემობრძანება

2020 წლის 13 დეკემბერს, წირვის დაწყებამდე ლიტანიობით შემობრძანდა, ჯვართამაღლების სატაძრო კომპლექსში არსებული წმინდა იოსებ ისიქასტის ტაძრისთვის საგანგებოდ დაწერილი ღირსი ათონელი მამის – არსენ მღვიმელის ხატი, რომელსაც სამღვდელო დასი და მრევლი საზეიმო პატივით მიეგება.

ვ ი დ ე ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.