...

პარაკლისი და დაუჯდომელი ხატისა “დედა სიმდაბლისა”

2022 წლის 21 აპრილს გამოიცა პარაკლისი და დაუჯდომელი ხატისა “დედა სიმდაბლისა”

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.