...

ნიკო გურაროს ინტერვიუ დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან

16 ივლისს შედგა წმ.მაქსიმე ბერძენის ინსტიტუტის დირექტორისა და ევგენი ვულგარის სახელობის ციფრული აკადემიის ხელმძღვანელის, ნიკო გურაროს, ინტერვიუ დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან თემაზე ,,სამრევლო ცხოვრების მოწყობა და აღორძინება”
ბატონი ნიკო გურარო საგანგებოდ იმყოფებოდა თბილისის ჯვართამაღლების სამრევლოში სტუმრად აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.

ფ ო ტ ო

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.