...

2022 წლის 12 მარტს, დიდმარხვის პირველ კვირას, “ათონის დარბაზის” ორგანიზებით, შედგა საჯარო live შეხვედრა დეკანოზ თეოდორე გიგნაძესთან თემაზე: “რატომ მართლმადიდებლობა?”

ჩართვის პირველი ნაწილი მამა თეოდორეს მონოლოგს დაეთმო, ხოლო მეორე ნაწილი – შემოსულ კითხვებზე პასუხის გაცემას.

ყველა მსურველისთვის იყო შესაძლებელი მათთვის საინტერესო კითხვების წინასწარ გამოგზავნა ტაძრის facebook გვერდებზე.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.