...

"წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის განათლების კერა"

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.