...

არქიმანდრიტ ეფრემ ვატოპედელის ვიზიტის დასასრული საქართველოში

დასრულდა არქიმანდრიტ ეფრემ ვატოპედელის ვიზიტი საქართველოში.
მამა ეფრემის და მისი თანმხლები პირების გაცილებაში, ჯვართამაღლების ტაძრის სამრევლოს ახალგაზრდობა მონაწილეობდა.
არქიმანდრიტი ეფრემი საქართველოში ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა. ის ყოველდღიურად აღავლენდა საღმრთო ლიტურგიებს და მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა შეხვედრებში.

ფ ო ტ ო

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.